Nya forskningsmedel till Swetoxforskare

I Vetenskapsrådets och Formas utlysningar fick flera Swetoxforskare nya medel:

Margareta Törnqvist från Stockholms Universitet fick 2,1 MSEK från Vetenskapsrådet för ”Moderna metoder för uppskattning av in vivo-dos och genotoxisk potens som komponenter för cancer-riskbedömning. Projektet bedrivs i samarbete med Swetox Södertälje.

Thomas Backhaus, Göteborgs Universitet, fick 3 MSEK från Formas för ”Jämförande riskbedömning för säker substitution – utveckling av metoder för systematiskt och strategiskt användande av substitutionsprincipen”. Samarbete kommer att ske med Stockholms Universitet och  Swetox Södertälje.

Mattias Öberg, Swetox Södertälje, fick pengar från både Vetenskapsrådet och Formas. För ”Försöksdesign kopplad till dos-responsmodellering för 3R i toxikologiska studier” fick han 2,1 MSEK från Vetenskapsrådet. För projektet ”Bayesiansk beräkning av dos-responssamband kopplat till försöksdesign för att förbättra riskbedömning av kemikalier” fick han 3 MSEK från Formas. Det senare projektet sker i samarbete med Karolinska Institutet.

Dessutom fick Christina Rudén, Stockholms universitet 3 MSEK från Formas för ett projekt om cirkulär ekonomi och kemikaliekontroll och Karin Wiberg, SLU, lika mycket för ett om Mälaren som naturresurs för dricksvatten.


Taggat