3M

Traditionellt har man inom toxikologi varit inriktad på att genom djurförsök undersöka effekter från giftiga ämnen. Inom Swetox fokuserar vi på hur effekterna uppkommer. Tanken är att vi genom studier av mekanismer på molekylär nivå ska kunna förutsäga effekten från olika kemikalier.

karin vid skap

Inom Swetox är detta forskningsfokus, som går under benämningen 3M (Mekanismer, Markörer, Modeller), helt centralt. Med kunskap om toxikologiska mekanismer så kan vi identifiera biomarkörer och utveckla nya modeller för säkerhetsbedömning. De metoder vi utvecklar baseras  bland annat in vitro, in silico och kemiska analyser.

Det finns ett tryck från samhällets sida på att använda alternativa metoder (i förhållande till djurtester) vid riskbedömning. Swetox står bakom detta och hjälper också myndigheter och organisationer att implementera metoder inom mekanismbaserad riskbedömning.