3R & djurförsök

Djurförsök på Swetox
Swetox arbetar enligt 3R-principerna i vår forskning, det vill säga använder så få djur som möjligt (reduce), utför försöken så lindrigt som möjligt för djuren (refine) och använder en alternativ metod till djurförsök i de fall det är möjligt (replace).

Vår övertygelse är att 3R, god forskningskvalitet och etik går hand i hand. Målsättningen med arbetet på Swetox är att ta fram ny kunskap och nya metoder som kan leda till förändring i internationella regelverk och ge starka vetenskapliga argument i kemikaliepolitiken.

Strukturerat 3R-arbete
Våra forskare, många med stor erfarenhet av 3R-arbete, ska tillämpa denna princip i all forskning. Den ska styra val och utformning av metod och studiedesign, finnas med i genomförandet av försöket och vara en självklar del vid utvärderingen, med syftet att dela kunskap kring 3R-arbetet.

Att det finns tydligt uppsatta mål och att alla i verksamheten kontinuerligt samarbetar och utvecklar idéer för att förbättra, minska och ersätta djurtester, är grunden i ett strukturerat 3R-arbete. Målen sätts upp av Swetox 3R-team som består av forskare med kompetens i in vitro- och, in vivo-modeller, datormodellering, utbildning, riskbedömning och bioanalys. 3R-teamets uppgifter är att driva 3R-forskning, skapa förutsättningar för 3R-samarbeten inom Swetox och arbeta för nationell samordning tillsammans med myndigheter, näringslivet, akademisk forskning och organisationer med särintresse i djurförsöksfrågor.

Utveckling av nya metoder och modeller
För att möjliggöra framsteg inom de 3R:en behövs utveckling av nya metoder som kan användas för att studera toxicitet, kunskap om hur de nya metoderna ska valideras (jämföras med tidigare djurstudier) och hur det ska börja användas av forskare. Det finns inom Swetox Södertälje kompetens och avancerad utrustning för att bedriva forskning genom djurfria metoder, allt från in vitro-studier till bioanalys och datormodeller.

Ambitionen är att utveckla dessa metoder och ta fram nya modeller för att ännu bättre kunna bedöma och förutse hur en viss kemikalie påverkar människa och miljö. Vår vision är en framtid helt utan djurtester. Utveckling av nya metoder och modeller ska ersätta djurförsök på sikt, det är en målsättning alla inom Swetox arbetar efter. Djurmodeller har begränsningar, men är samtidigt viktiga och nödvändiga exempelvis för att validera nya alternativa metoder.

Endast vetenskapligt motiverade djurtester
Fortfarande är vissa djurtester nödvändiga. Dels på grund av lagstiftning, dels därför att djurmodeller än så länge ger svar som inte går att få på andra sätt.

På Swetox Södertälje bedrivs djurtester i liten skala på gnagare. Dessa djurtester ska bedrivas så bra som möjligt från både ett djuretiskt och vetenskapligt perspektiv. Inom Swetox är regeln att inte göra ett enda djurförsök som inte är vetenskapligt motiverat.

 

 

 

 

 

 

 

3r-bild dec 14

Swetox har kompetens och utrustning för att jobba integrerat med datormodeller, cellbaserade system och djurförsök

 

Läs mer

Swetox 3R-policy
Om djurförsök
3M