Exempel på 3R

Exempel på replacement
Alternativa metoder, exempelvis tester på celler, kan idag ersätta många djurtester. Och i många fall ger alternativa metoder också vetenskapligt säkrare resultat. Forskare på Swetox håller nu på att utveckla en in vitro-metod för ögonsveda (eye stinging) som kommer att kunna ersätta djurförsök.

Exempel på refinement
Arbetet med att förbättra stituationen för försöksdjuren består av flera olika delar. Det handlar till exempel om att berika djurens miljö fysiskt, med sådant som bomaterial och bitpinnar, och socialt, för att stärka gruppdynamiken bland djuren. Hanteringen av djuren, det vill säga interaktionen mellan människa och djur, är lika central. Likaså att metodutveckla och försöksplanera för att få ut så mycket information från försöket som möjligt samtidigt som djuren utsätts för så lite besvär som möjligt.

En god djurhantering är viktigt inte minst därför att det också ger mer stabila resultat i djurförsöken. Om djuren inte stressas blir den vetenskapliga kvaliteten högre och det kan i sin tur dessutom medföra att färre djur behöver användas.

Swetox Södertälje och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har påbörjat ett samarbete för att utveckla djurhållning och djurhantering i toxikologiska försök.

Exempel på reduction
Det går att minska antalet djurtester genom att optimera designen av djurförsöken, samordna forskning mellan olika forskningsområden och genom metodutveckling, det har flera forskare på Swetox visat i tidigare försök. Ett exempel är den nya analysmetod som kräver en mindre mängd blod vilket innebär att färre djur behövs i försöken och att djuren utsätts för mindre besvär vid provtagningen. Detta utan att den vetenskapliga kvaliteteten påverkas.