SweNanoSafe- Nationell plattform för nanosäkerhet

Samordnarna Elina Drakvik, Ekatherine Lagovardos och Marie Beckman, Swetox nationella plattform för nanosäkerhet.

För säker användning och hantering av nanomaterial behövs mer kunskap kring materialens egenskaper och dess miljö- och hälsorisker. Swetox har fått Regeringens uppdrag att utveckla en nationell plattform för nanosäkerhet. Denna ska sammanställa och förmedla kunskap om nanosäkerhet i samarbete med myndigheter, forskare, näringsliv och organisationer.

För närvarande sjösätts plattformen enligt nedanstående organisationsschema: etablering av en Projektgrupp (aktivitetsplaner, etc), Samverkansråd/ Referens-grupp och en Expertpanel. Till detta kommer en Styrgrupp, med representation från Swetox ledning samt ovan nämnda grupper.

Expertpanelen vid SweNanoSafe består av ledamöter med specialistkompetens från olika discipliner som rör nanosäkerhet. Genom sin multidisciplinära sammansättning möjliggörs en belysning av nanosäkerhetsfrågor ur olika perspektiv.

Det är av yttersta vikt att kommunicerad säkerhetsinformation är kvalitetssäkrad och användbar i praktiskt arbete för att befrämja utvecklingen av innovativ nanoteknologi industriellt. Här kommer Webbportalen, under utveckling, att vara ett kraftfullt instrument, för att hålla samman aktörer och genererad kunskap samt möjliggöra behovsanalyser för vidare forskning.

Plattformen kommer också att delta i internationellt arbete, bl.a. inom EU och OECD, för att skapa win-win samarbeten.