Etikettarkiv: nano

SweNanoSafes första årliga konferens

Keynotetalaren Tom van Teunenbroek, som presenterade resultaten från det stora NANoReG-projektet i samspråk med professor Bengt Fadeel, Karolinska Institutet, Heike Hellmold, stf chef på Swetox och Seniorkonsult Eva Hellsten.

SweNanoSafe, den nystartade nationella plattformen för nanosäkerhet vid Swetox, höll den 28 mars sin första årliga konferens på World Trade Center i Stockholm, i samarbete med svenska NANoREG, Mistra Miljösäker Nanoteknik och Kemikalieinspektionen. Ett åttiotal representanter från universitet, myndigheter, industri och ideella organisationer deltog.

På mötet presenterades det stora, nyligen avslutade EU-projektet NANoREG, som tagit fram grunder för riskbedömningar med producerade nanomaterial. Aktuell nanoforskning inom fysiologi, ekologi och riskbedömningar kring  materialteknik presenterades också.

Från Läkemedelsverket och Kemikalieinspektionen belystes vilka problem lagstiftningen står inför, beträffande denna snabbt växande, men till stora delar outforskade teknik. Avnämares och allmänhets attityder och eventuella oro mäts inom forskningsprojekt som Mistra miljösäker nanoteknik.

Frågorna kring säkerhet drivs också på av ideella naturskyddsorganisationer som CIEL (Center for International Environmental Law i Genève),  som presenterade sitt arbete på konferensen. Och av svenska Naturskyddföreningen, som möter mycket oro och efterlyser att lagstiftningsarbetet kommer igång på allvar, mot bakgrund av de kunskaper som redan finns.

Hugues Crutzen, Joint Research Center, ställer en fråga ur publiken.
Thomas Backhaus, ekotoxikolog vid Göteborgs universitet och verksam inom MISTRA miljösäker nanoteknik , visade hur nanomaterial verkar olika på olika nivåer i ekosystemet.
Rasterna gav upphov till många nya kontakter mellan deltagarna.

Nanosäkerhetskonferens den 28 mars 2017 World Trade Center, Stockholm

Organiseras av den Nationella plattformen för nanosäkerhet, SweNanoSafe, i samarbete med den svenska NANoREG gruppen, forskningsprogrammet Mistra miljösäker nanoteknik och Kemikalieinspektionen

Konferensen syftar till att ge de senaste nyheterna inom nanosäkerhetsforskning och regelutveckling. I programmet ingår presentationer av:

  • NANoREG-projektets resultat på europeisk och nationell nivå
  • Forskningsprojekt inom Mistraprogrammet miljösäker nanoteknik
  • Regelutveckling gällande nanomaterial

 

Konferensen riktar sig i första hand till aktörer som arbetar med nanomaterialens säkerhet för människors hälsa och den yttre miljön.

Detta är ett tillfälle för aktörerna inom fältet att mötas, dela kunskaper och nätverka för främjandet av en säker utveckling av nanomaterial i Sverige. Aktörerna återfinns inom myndigheter, akademi, näringsliv och olika typer av organisationer som miljö-, fack- och konsumentorganisationer. Säkerhets-aspekterna på nanomaterial kan beröra olika steg i deras livscykel som syntes, tillverkning, användning och avfallshantering.

Dagen avslutas med en paneldiskussion mellan olika aktörer inom nanosäkerhetsområdet. Här finner du mer information om konferensen på engelska. Programmet hittar du här.

Länk till anmälan

 

 

Regeringen utsåg 2016 Swetox att etablera en svensk plattform (SweNanoSafe) för att samordna och förmedla kunskap om nanosäkerhet. Uppdraget i regleringsbrevet (till Kemikalieinspektionen)  innebär att ”vidareutveckla en plattform för säker hantering av nanomaterial som kan bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet giftfri miljö och skydda människors hälsa. Medlen ska användas till att kommunicera och föra ut kunskap om risker med nanomaterial till akademi, näringsliv, myndigheter och organisationer samt identifiera eventuella hinder för säker hantering”.

Ett planerat steg i ledet att kommunicera risker med nanomaterial är anordnandet av multifunktionella konferenser. De senaste åren har Kemikalieinspektionen, ibland i samverkan med andra myndigheter, anordnat årliga myndighetsmöten om nanosäkerhet. Dessa möten kommer framöver att arrangeras av SweNanoSafe, i samverkan med aktuella organisationer. 

Öppet symposium: Nanosafety – Expanding the scope

Öppet symposium på Pufendorfinstitutet i Lund.

 

Nanosafety – Expanding the scope

Schedule (may be subject to minor changes)
9:00-9:05   Welcome speech (Erik Swietlicki, Vice Dean at Faculty of Engineering, Director of Consortium for Aerosol Science and Technology (CAST) at Lund University)

9:05-9:10   The Advanced Study Group: our multidisciplinary cooperation and future outlook (Christina Isaxon, Organizer of ASG Nanosafety)

9:10-9:25     NanoLund – At the Forefront of Nanoscience  (Heiner Linke, Director of NanoLund)

9:25-9:40   Workplaces exposures and nanoparticle characterisation (Joakim Pagels, Ergonomics and Aerosol Technology)

9:40-9:55   Biological monitoring of nanoparticles (Monica Kåredahl, Occupational and Environmental Medicine)

9:55-10:30  Coffee break

10:30-10:45  Citizenship in the nanotechnological era (Helen Hasslöf, Malmö University)

10:45-11:00     Regulating nanosafety?  (Annika Nilsson, Faculty of Law)

11:00-11:15     Managing workplace nanosafety (Jonas Borell, Ergonomics and Aerosol Technology)

11:15-11:30      End-of-life perspectives on nanomaterials (Jenny Rissler, SP Technical Research Institute of Sweden)

11:30-11:45      Small and safe (Tommy Cedervall, Head of Nanosafety sub area at NanoLund, Organizer of Small and Safe)

12:00-13:15   Lunch

13:15-14:00   An international perspective on nano-risks in view of worker protection (Christof Asbach, head of the “Air Quality & Filtration” department at Institute of Energy and Environmental Technology (IUTA), Duisburg, Germany)

14:00-14:15   Safe use of nanomaterials (Ulla Vogel, Head of Danish NanoSafety Center, NRCWE Denmark)

14:15-14:30    The Swedish Nanosafety Platform (Maj-Inger Nilsson, project leader Swetox)

14:30-14:45   Coffee break

14:45-15:30    The industry (awaiting confirmation): SolVoltaics, TetraPak, Höganäs, Sysav

15:30-16:00      Discussion, final remarks

16:00 and onward    Laboratory tours for those interested

Swetox plattform för nanosäkerhet invigd

D3S_4833
Swetox chef Åke Bergman och statssekreterare Gunvor G Ericson, miljö- och energidepartementet.

Den nationella svenska plattformen för nanosäkerhet invigdes 23 maj av statssekreterare Gunvor G. Ericson vid ett seminarium i Stockholm. Vid seminariet medverkade också Swetox chef Åke Bergman, Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier, Michael Reineskog, ansvarig för kemikaliefrågor, IKEM och Johanna Sandahl, ordförande  för Naturskyddsföreningen.

Professor Bengt Fadeel, KI, gav en inblick i aktuell forskning och vilka internationella initiativ och nätverk som redan finns. Vid seminariet deltog ett hundratal forskare och representanter för företag och myndigheter, som också engagerades i gruppdiskussioner om plattformens riktning och prioriteringar.

Regeringen gav – via sitt regleringsbrev för Kemikalieinspektionen – Swetox i uppdrag att skapa en nationell plattform. En plattform som för samman akademi, näringsliv, myndigheter och andra aktörer kring säkerhetsaspekter som gäller den snabbt expanderande användningen av nanomaterial. Den kommer att ha sitt säte vid Swetoxkonsortiets nav i Södertälje.