Nationell plattform för nanosäkerhet vid Swetox

Som ett led i miljömålsarbetet ”Giftfri Miljö” har regeringen uppdragit åt Swetox att etablera en nationell plattform för att samordna och förmedla kunskap om nanosäkerhet mellan myndigheter, akademi, näringsliv och organisationer.

Uppdraget omfattar identifiering av kunskapsbehov hos olika aktörer, inventering av kunskap och forskning om nanomaterialens hälso- och miljörisker, förmedling av kunskap till och mellan olika aktörer, kunskapsstöd till myndighetsarbete inom ramen för OECD och EU, utbildning inom nanosäkerhet och identifiering av hinder för säker hantering av nanomaterial. Eftersom det finns en mångfald av aktörer både nationellt och internationellt är en viktig uppgift att utveckla nya former för samverkan, såsom webbaserade möjligheter för information och kommunikation.

Swetox har utsett Eva Hellsten, med mångårig erfarenhet från arbetet med kemikaliefrågor inom EU i Bryssel, att delta i ledningen av plattformens uppbyggnad.

Uppbyggnaden sker i nära samarbete med Kemikalieinspektionen och finansieringen har möjliggjorts genom riktade medel i myndighetens regleringsbrev.

Den nya plattformen för nanosäkerhet kommer att invigas av miljöminister Åsa Romson måndag den 23 maj.


Taggat