Läkemedelstoxikologi undersöks i samarbete med SciLifeLab

Björn Glinghammar, specialist i läkemedelstoxikologi på Swetox.

Sedan 1 januari 2016 har Swetox ett samarbete med plattformen för läkemedelsutveckling vid SciLifeLab  (DDD). Inom samarbetet ansvarar Swetox för ”Safety assessment”, dvs toxikologisk utvärdering, av läkemedelsprojekten.

Den som ansvarar för arbetet är Björn Glinghammar, molekylärtoxikolog som specialiserat sig på läkemedel, först under tolv år på AstraZeneca, sedan som specialist på Swetox .

Det rör främst enzymer, receptorer eller andra proteiner (s.k. targets) man vill påverka uttryck eller aktivitet av. Björns uppgift är att granska litteraturen för de targets läkemedlen avser, genom att söka i en mängd olika databaser (toxicitet, biokemi, genanalys, expression, medicin, regulatoriska)  och givetvis publiceringsdatabasen PubMed. I dagsläget samarbetar DDD tillsammans med 18 forskargrupper i projekt jämt fördelade mellan småmolekyls- och antikropps-läkemedel.

Stor potential med rätt möjligheter

När ett läkemedelsprojekt utvecklas måste den kemiska toxiciteten hos små molekyler undersökas. På Swetox finns möjligheten att undersöka möjliga toxikologiska effekter av denna kemiska toxicitet med hjälp av beräkningstoxikologiska (in silico) modeller och cellstudier (in vitro).

På så sätt kan man ”screena” fram molekyler som saknar förmåga att reagera med andra proteiner eller stör vitala processer i cellen. På liknande sätt har Swetox även expertis inom immuntoxikologi som med en mängd olika metoder kan studera effekter på immunförsvaret av antikroppar men även små molekyler.

Dessutom finns på Swetox en väl fungerande och välutrustad in vivo-facilitet med djurhus och tillhörande patologilaboratorium. Detta labb kan erbjuda explorativa studier till DDD-forskarna, men även toxicitetsstudier utförda enligt GLP (Good Laboratory Practice). För att ett läkemedel skall få tillstånd av läkemedelsverket att testas i människa, måste man visa att inga allvarliga toxiciteter uppstår i två olika djurslag med tillräcklig marginal till dosen som avses i människa.

Björns tjänst är lokaliserad till Swetox och inte Scilife Lab. Detta var ett strategiskt beslut om samarbete med DDD baserat på att Swetox har den kritiska massan med toxikologer att interagera med, och metodik fokuserad på att lösa toxikologiska problem och frågeställningar.


Taggat