Välbesökt workshop om nanosäkerhet

Några av workshopens deltagare efter de avslutande diskussionerna.

Den nationella plattformen för nanosäkerhet vid Swetox, SweNanoSafe, lyckades samla ett fyrtiotal företrädare för myndigheter, akademi, näringsliv, miljö-, fack- och konsumentorganisationer för en heldagsworkshop: ”Nanosäkerhet- hur säkrar vi framtidens nanoteknik”.

Syftet med workshopen var att identifiera rådande hinder för en säker hantering av nanomaterial och därefter åtgärder som kan förbättra situationen på framför allt kort och medellång sikt. Dagen möjliggjorde också ett första möte mellan ledamöterna i SweNanoSafe:s expertpanel och representanter från ett för dagen utvidgat samverkansråd.

Brett upplagda samtal

Diskussioner skedde  i fyra ämnesgrupper: Arbetsmiljö, Konsumentskydd, Nanomaterial i ett livscykelperspektiv och Innovation och produktutveckling. Deltagarna i varje grupp ombads lyfta fram konkreta exempel på hinder för en säker hantering av nanomaterial, det vill säga brister i förutsättningar och verktyg som för närvarande försvårar arbetet med nanosäkerhet inom deras egen verksamhet. Utifrån dessa exempel diskuterade sedan deltagarna hur läget kan förbättras.

Innovations- och produktutvecklingsgruppen diskuterar.

Under dagen framkom flera förslag till hur arbetet med att främja en säker hantering av nanomaterial kan utvecklas. Deltagarna ser även en viktig roll för SweNanoSafe i att sprida kunskap och bygga och stötta nätverk mellan de olika aktörerna på området. Det är också tydligt att mer kunskap behövs för en säker hantering av allt från ytmaterial och färger till elektronik och avfall.

Nu pågår arbetet med att bearbeta de idéer, förslag och slutsatser som workshopen gav upphov till. En mer utförlig rapport  kommer att sammanställas och skickas ut till deltagarna.

SweNanoSafes seniora rådgivare Eva Hellsten och Gregory Moore från Kemikalieinspektionen, som organiserade och ledde workshopen.

Taggat