Årlig workshop med debatter i Uppsala

Lennart Dencker, Uppsala universitet, i debatt med Carl-Gustaf Bornehag från Karlstads universitet om hormonstörande ämnens betydelse.

Swetox årliga workshop hölls i Uppsala den 14 december och hade fått en annorlunda form mot tidigare. Förmiddagen ägnades åt debatter kring miljö- och hälsofarliga substanser och den lagstiftning som diskuteras eller har införts. En presentation om ny metodik- mass spectrometry imaging – följde efter lunch och dagen avslutades med gruppdiskussioner.

Lennart Dencker, professor emeritus i toxikologi vid Uppsala universitet, som snart utkommer med en populärvetenskaplig bok om gifter i samhället, kritiserade vad han tyckte var en fixering vid industriellt framställda hormonstörande ämnen. Det finns redan starkare verkande, naturligt förekommande  substanser, som växtöstrogener,  menade han. Carl-Gustaf Bornehag från Karlstads universitet, svarade med egna data från SELMA-studien på mödrar och barn, som visade på könsförändringar som måste tas på allvar och undersökas vidare, framhöll han.

Fredrik Widemo, Svenska Jägareförbundet,  visar röntgenbilder av den vida spridningen av blyfragment i en djurkropp.

Frauke Ecke, SLU Umeå och Fredrik Widemo, Svenska Jägareförbundet, diskuterade de negativa konsekvenserna av bly, som sprids från jaktammunition i miljö och slaktavfall. Eckes studier på kungsörn visar på grava konsekvenser av höga blyhalter för såväl flygförmåga som överlevnad. Hon förespråkar ett blyförbud. Fredrik Widemo, som själv övergått till blyfria alternativ, kunde visa hur mycket av köttet som måste kasseras, med tanke på spridningen av blyfragment i köttet. Men ett snabbt förbud är svårt att genomföra, menade han, eftersom det redan finns stora lager hos jägarna och ett mycket stort antal jaktvapen måste bytas ut, eftersom de inte är lämpade för alternativ ammunition.

Moderatorn Mattias Öberg, Swetox, leder diskussionen mellan Stefan Posner, Swerea och Ing-Marie Olsson, Kemikalieinspektionen.

I den sista debatten möttes Ing-Marie Olsson från Kemikalieinspektionen och Stefan Posner, Swerea. De diskuterade den omstridda nya lagstiftningen mot flamskyddsmedel och var ganska överens om att ett rakare och mer transparent förfarande vore önskvärt för att industrin ska ges en bättre möjlighet att anpassa sig. Sena tillägg som inkommit i processen, som i detta fall och där Kemikalieinspektionen inte hade refererats var olyckliga.

Per Andrén presenterade verksamheten vid det nationella centret för avbildning av molekyler med hjälp av masspektrometri.

En ny metodik för att analysera och karaktärisera kemiska ämnen finns inom s k mass spectrometry imaging. Fältet presenterades av  professor Per Andrén vid det nationella centrumet vid Uppsala universitet. Metoden har numera stor tillämpning inom såväl läkemedelsutveckling, som neurologisk vetenskap, cancerforskning och patologi,

Mingel i foajén utanför Friessalen, EBC i Uppsala.

 


Taggat