Högnivåmöte om kemikalier i Stockholm

Delegaterna på högnivåmötet 12 mars samlade kring miljöminister Karolina Skog. Foto: Ninni Andersson, Regeringskansliet.

Swetox chef Åke Bergman var, tillsammans med bl.a. Finlands miljöminister, ambassadörer och representanter för FAO, UNEP, IKEA och CHEMSEC inbjudna till ett högnivåmöte med miljöminister Karolina Skog i Stockholm den 12 mars.

På mötet diskuterades en fortsättning bortom år 2020 av det hållbarhetsarbete kring kemikalier och avfall som inletts med  dokumenten SAICM (Strategic Approach to International Chemicals Management) och the Dubai Declaration on International Chemicals Management.

De persistenta organiska föroreningarnas spridning har begränsats genom Stockholmskonventionen (2004) och kvicksilvrets genom Minamatakonventionen (2013). Men den den stora och växande mängden av övriga potentiellt hälso- och miljöskadliga kemikalier och deras restprodukter kräver förnyade insatser.

Deltagarna var överens om de växande problemen och vikten av att människor ska kunna känna sig trygga med de kemikalier de exponeras för i produkter, livsmiljö och livsmedel. Många liv kan kan räddas genom klok förvaltning av kemikalier och restprodukter/avfall.

Initiativ måste komma ifrån allt från medborgare och organisationer via industrier och näringsliv hela vägen upp till det politiska ledarskiktet. Det rådde skilda meningar om huruvida detta uppnås bäst via aktionsplaner, lagstiftning eller internationella konventioner. Ett avtal liknande Parisfördragets, fast riktat mot kemikalier, diskuterades.

För att förankra besluten krävs en övergripande vision som på ett enkelt sätt kommunicerar ett ”mänskligt ansikte” på insatserna som krävs för en sundare förvaltning.

–Jag uppskattade särskilt uttalandet från Finlands minister för miljö, energi och boende, Kimmo Tiilikainen, att också Norden behöver säkra kompetensförsörjningen inom riskbedömning av kemikalier för att fortsatt kunna bidra till en hållbar utveckling globalt, kommenterar Åke Bergman.

Diskussionen och slutsatserna finns sammanfattade i ett dokument (pdf).


Taggat