Hur skadliga är kemiska blandningar? EDC-MixRisk söker svaren- se filmen

I vår moderna livsmiljö utsätts vi för en ständig ström av konstgjorda kemikalier från t.ex. kosmetika, inredningsmaterial, plastleksaker, livsmedelsförpackningar- och tillsatser.

Det har länge varit känt att många av dessa ämnen kan vara hälsoskadliga. Riskbedömningen har dock länge koncentrerat sig på att studera ett ämne i taget. Men mycket pekar på att själva blandningen av olika kemikalier kan medföra värre risker än de ingående ämnena var för sig, den populärt benämnda ”cocktaileffekten”. Hormonstörande ämnen och blandningar, som i låga koncentrationer skulle kunna påverka många senare processer i barns utveckling har setts som särskilt viktiga.

Det var utgångspunkten för EU-projektet EDC-MixRisk, som beviljades ett fyraårigt stöd i EU-kommissionens forskningsprogram Horizon 2020. I det multidisciplinära projektet medverkar forskare från sex svenska Swetox-universitet och sex utländska.

I projektet har data från SELMA-studien, som inkluderar drygt 2 000 mödrar och deras barn, använts. Prenatal exponering för olika ämnen har mätts och associerats till olika negativa hälsoutfall i barnen genom att använda en ny biostatistisk metod.

Kemiska blandningar som kunde associeras till negativa hälsoutfall användes sedan i laboratorieförsök på djur- och cellmodeller som visade påverkan av ämnena på utveckling, ämnesomsättning och beteende. Dessutom fanns det en hormonpåverkan. Blandningarna har effekter de enskilda komponenterna inte kommer i närheten av vid jämförbara koncentrationer.

Vilka effekter sådana blandningar kan ha haft för utveckling, ämnesomsättning och inlärningsförmåga, studeras vidare bland barn i SELMA-studien, som nu blivit några år äldre.

EDC-Mixrisk har också framhållits som en framgångssaga bland de EU-finansierade projekten av representanter från kommissionens DG Research and Innovation.


Taggat