Swetox 3R-policy

3R-vision Swetox Södertälje

Swetox Södertäljes 3R-vision är att säkerhetsbedömningar inom toxikologiska vetenskaper i framtiden ska kunna utföras med hjälp av djurfria metoder. Vårt mål är att djurförsök för toxikologiska säkerhetsbedömningar ska ersättas successivt, utan att kompromissa med den vetenskapliga kvaliteten, människors hälsa eller miljöns hållbarhet. Vi vill uppnå detta genom att stödja och delta i utvecklingen av nya metoder för markörer för toxicitet in silico, in vitro samt in vivo/ex vivo på relevanta vävnader eller celler, och genom att stödja och delta i valideringar av nya metoder i samarbete med akademi, industri och myndigheter.

3R-principerna, ”Replacement, Reduction och Refinement”, från boken ”The principles of humane experimental techniques” av Russel och Burch 1959, är vida accepterade både i vetenskapliga kretsar och i samhället, vilket visar sig i en ständigt pågående utveckling av alternativa metoder enligt de 3R:en samt i lagtext och guidelines som rör användning av djur. Swetox Södertälje driver utveckling av de 3R:en på ett vetenskapligt sätt med målet att erhålla ny kunskap och sprida information om alternativa metoder enligt de 3R:en inom Swetox elva universitet, nationellt och internationellt. Swetox Södertälje arbetar enligt 3R-principerna på följande sätt:

Stark 3R-kultur och strukturerat förbättringsarbete

3R-principerna har en central funktion på Swetox Södertälje, dels integrerat i den praktiska vardagliga processen för all forskning som bedrivs, dels som egen forskningsdisciplin. Det finns en stark vetenskaplig förankring inom alla 3R:en på Swetox Södertälje och i olika forskargrupper på de elva universiteten. Strukturerat förbättringsarbete inom 3R leds av Swetox Södertäljes tvärvetenskapliga 3R-team. Teamet ansvarar för att ta fram årliga 3R-mål, utveckla nationella och internationella samarbeten inom 3R, och öka 3R-medvetenhet genom kommunikation och utbildning. Alla R:en är lika viktiga.

3R integrerat i forskningsprocessen

3R är i fokus i alla steg i forskningsprocessen på Swetox Södertälje: i vetenskapliga diskussioner och beslut angående studiedesign, val av metod, upplägg och genomförande av försök, ansökningar om forskningsmedel, etiska ansökningar, sammanställning av försöksdata, rapportering, publicering, vetenskapliga möten och konferenser.

  • I varje projekt ska vi fundera över vilken metod som bäst svarar på den vetenskapliga frågeställningen, och därefter fatta beslut om försöket ska utföras in silico, in vitro, in vivo eller om information kan inhämtas på annat sätt. Dessutom ska det vetenskapliga arbetet med att ta fram nya alternativa metoder pågå parallellt med övrig verksamhet. (Replacement)
  • Oavsett om försöket ska utföras in vivo eller in vitro med celler/vävnad från djur ska Reduction beaktas. Så få djur som möjligt ska användas för att få fram önskad information genom att t ex optimera studiedesign, kombinera flera frågeställningar i ett och samma försök i samarbete med övriga forskargrupper, koordinera användandet av försöksdjur genom upprättande av biobanker, eller genom metodutveckling. (Reduction)
  • Djurhållning med berikning sker enligt Swetox Södertäljes riktlinjer för respektive djurslag. Alla försök som utförs i djur ska utföras enligt riktlinjer för hantering av djur vid ankomst och acklimatisering, experimentella procedurer och avslut och avlivning. Eventuellt lidande, stress eller smärta ska undvikas eller minimeras genom att ständigt utveckla och utvärdera rutiner för miljöberikning, hantering av djur och val av experimentella metoder. (Refinement)


Nationell samverkan inom 3R

Swetox arbetar tillsammans med privata och statliga organisationer för att minska användandet av djur i vetenskapliga procedurer och för att minska påverkan på de djur som används, samtidigt som vi stödjer vetenskaplig utveckling. Forskning är livsnödvändig, för människor, djur och miljö. Swetox ska genom nationell samverkan ta fram ny kunskap och nya metoder inom toxikologiska vetenskaper, och påverka utvecklingen mot säkra kemikalier, en bättre hälsa och en hållbar miljö. Vetenskapliga framsteg står inte i konflikt med djurförsöksetik.