Vad är 3R?

3R-principerna – Replace, Reduce, Refine

3R-principerna presenterades första gången av de brittiska forskarna William Russel och Rex Burch 1959 i boken ”The Principles of Humane Experimental Technique”.

Alternativa metoder enligt 3R innebär:

 • Replace – metoder som gör det möjligt att få svar på sin vetenskapliga fråga utan att använda djurförsök.
 • Reduce – metoder där man får samma vetenskapliga information från färre djur i ett försök, eller där man får mer vetenskaplig information från samma antal djur.
 • Refine – metoder som tar bort eller minimerar eventuell smärta, lidande eller obehag, och metoder som ökar djurets välmående.

 

Alternativa metoder enligt 3R innebär djurfria metoder och bättre djurförsök

Forskning och säkerhetsbedömning rörande människor och djurs funktion och hälsa måste i de flesta fall utföras i olika testmodeller. Eftersom det ofta inte är möjligt att utföra studier i människor har försöksdjur använts i stor omfattning. Enligt 3R-principerna ska dock alltid en djurfri alternativ metod användas om det är vetenskapligt möjligt (Replace). Teknisk och medicinsk utveckling kommer att bidra till att fler djurförsök kommer att kunna ersättas av djurfria metoder.

År 2013 införde EU ett förbud mot försäljning av djurtestad kosmetika och hygienprodukter. Till exempel har hudcellsmetoder tagits fram som gör det möjligt att mäta toxikologiska effekter av kosmetiska produkter.

I medicinsk forskning där sjukdomsförlopp studeras för att utveckla nya mediciner och behandlingar har det visat sig vara svårare att ersätta djurförsök med djurfria metoder. Dock används även i dessa områden cell- och datormodeller vilket bidrar till att färre djur kan användas (Redu­ce). Alla djurförsök som utförs ska genomföras på ett sätt som förbättrar djurens situation och minimerar djurets stress och lidande (Refine).

3R-principerna är reglerade och obligatoriska i alla EUs medlemsländer i och med försöksdjursdirektivet om skydd av djur som används för veten­skapliga ändamål (EU2010/63).

 

Exempel på metoder som ersätter djurförsök:

 • Frivilliga testpersoner.
 • Donerade vävnader och celler från människa eller avlivade djur
 • Befintliga cellinjer från människa eller djur.
 • 
Matematiska modeller.

 

Exempel på strategier som minskar antalet djur i försök:

 • 
Optimerad försöksdesign med bättre utbyte av data och statistik.
 • 
Metodutveckling som hanterar data mer effektivt och som ger svar under försökets gång.
 • Samarbete, t.ex. datadelning mellan forskargrupper och organisationer.

 

Exempel på strategier som förfinar djurförsök:

 • 
Förbättrad djurhantering, t ex träna djur att samarbeta vid provtagning och därmed minska stress.
 • 
Berikning av djurens miljö för a bejaka djurens naturliga beteenden.
 • Utveckling av lindrigare provtagnings- och doseringsmetoder medför minskat lidande.