Strategier för att ersätta försöksdjur i forskning – en viktig del av det nationella 3R-arbetet i Sverige

d3s_6374

Swetox tvärvetenskapliga 3R-team ordnade en workshop om ersättningsmetoder 11 oktober – ”Ersätt djuranvändning och öka den vetenskapliga genomslagskraften”. Mer än 55 forskare och personer berörda av 3R från universitet, myndigheter och finansiärer deltog, vilket tyder på ett starkt intresse för 3R-frågor.

En av uppgifterna för Swetox 3R-team är att stärka 3R-medvetenheten inom Swetox organisation inklusive de svenska universiteten i Swetox-konsortiet. Forskare från alla elva Swetox-universitet bidrog till programmet genom att presentera beskrivningar av cell- och datorbaserade metoder som kan ersätta försöksdjursmodeller i forskning

cedersund_6319
Gunnar Cedersund, Linköpings universitet.

Nya tekniker och metoder öppnar möjligheter

Gunnar Cedersund, biträdande professor i systembiologi vid Linköpings universitet, och mottagare av 3R-utmärkelsen ”Nytänkaren” från svenska Stiftelsen forskning utan djurförsök höll en inspirerande keynote-föreläsning som angav tonen i workshopen: ”Att lägga pusslet istället för att bara generera nya bitar gör att blir djurförsök alltmer irrelevanta”.

Gunnar Cedersund beskrev hur biologiska data kan sättas ihop i komplexa biologiska system, och hur teorier och hypoteser kan testas i ett sådant system både snabbare och billigare än i traditionella djurmodeller.

Gunnar Cedersunds inspirerande föreläsning följdes av korta presentationer från de återstående tio universiteten, med beskrivningar av cell- och datormodeller från olika forskningsområden och med olika vetenskapliga frågeställningar. Begreppet 3R och ersättning är väl integrerade i toxikologisk testning och forskning idag, medan det finns en stark tradition av att förlita sig på djurmodeller inom den biomedicinska forskningen.

vamakshikathi_6394
Vamakshi Kathi från KTH visade hur man kan framställa modeller av levern med 3D-bioprinting.

Hur sprider man kunskaperna?

Syftet med seminariet var att titta på hur man ökar användningen av cell- och datorbaserade metoder i flera olika forskningsområden. Deltagarna delades in i grupper för att diskutera hur man kan öka användningen av ersättningsmodeller för djurförösk i toxikologiska och biomedicinsk forskning och hur man kan underlätta kunskapsöverföringen mellan forskningsområden. Diskussionerna utgick ifrån de metoder som presenterades under workshopen.

Ett förslag för ökad spridning av djurfria forskningsmetoder var att synliggöra goda exempel på metoder med lika bra eller bättre prediktion än befintliga djurmodeller i publikationer och vid utbildning av studenter och forskare. Den formella processen för validering och inkorporering av metoden i internationella riktlinjer nämndes också som ett viktigt verktyg för att öka förtroendet för och användningen av nya djurfria metoder. Samarbete mellan forskningsgrupper och mellan akademi, industri och regulatoriska myndigheter skulle bidra till ökad utveckling och användning av ersättningsmetoder för djurförsök.

Swetox kommer att fortsätta att arrangera workshops eller andra aktiviteter med 3R-tema i framtiden. Det finns ett stort intresse i den akademiska världen, industrin och från tillsynsmyndigheter att öka kunskapen om och användningen av alternativa metoder enligt 3R-principerna. Den tekniska och vetenskapliga utvecklingen inom 3R-området medför oanade möjligheter att ersätta traditionella djurförsök med moderna metoder.

Djurfria metoder som presenterades under workshopen:

Gunnar Cedersund, Linköpings universitet:“When laying the puzzle, instead of just generating new pieces, animal experiments become increasingly irrelevant”
Joachim Sturve, Göteborgs universitet: “Co-cultures and ecotoxicology”
Magnus Engwall, Örebro universitet: ”Mechanism-specific in vitro bioassays in risk assessment of complex mixtures of polycyclic aromatic compounds (PACs) from contaminated sites”
Eewa Nånberg, Karlstads universitet: ”Ex vivo challenge of blood and nasal brushings – experimental models to study inflammatory reactivity”
Ylva Sjunnesson, SLU: ”In vitro embryo production – a valuable model”
Lena Palmberg, Karolinska Institutet: “Exposing human 3D-models of airway mucosa in health and disease to particulate- and gaseous air pollutants”
Vamakshi Kathi, KTH: “3D bioprinting for developing a biomimetic liver model”
Tim Lindberg, Lunds universitet: “Prediction of sensitizing chemicals using the alternative human cell-based assay GARD”
Anna Forsby, Stockholm universitet: “Optimization of serum-reduced cell culturing”
Maria Karlgren, Uppsalau universitet: “Pharmaceutical Profiling – prediction of human drug transport and disposition”
Patrik Andersson, Umeå universitet: “In silico approaches to identify potential thyroid hormone disrupting chemicals”

img_0320
Workshopen samlade många deltagare.