Vi utvecklar nya metoder och modeller för att ännu bättre kunna förutse hur en kemikalie påverkar människa och miljö

Swetox forskning baseras på akademiskt initierade projekt, eller på uppdragsforskning som kan generera kunskap värd att spridas.

Swetox forskningsverksamhet startade 2014 bland annat genom projektet EDC-2020.
Detta Formas-finansierade projekt handlar om att möta framtida regulatoriska och samhälleliga krav kring hormonstörande ämnen, genom forskning om verkliga och potentiella hormonstörande kemikalier och deras effekter.

I januari 2015 mottog universitet inom Swetox-konsortiet, tillsammans med utländska universitet 60 miljoner kronor från EU-kommissionens program Horizon 2020 för projektet MixRisk. Detta projekt behandlar hormonpåverkan  av blandningar av kemikalier.

Vid  sidan om hormonstörande ämnen är nanosäkerhet, läkemedelstoxikologi, miljöeffekter och riskbedömning prioriterade forskningsområden inom Swetox. Samtidigt bevakar och agerar Swetox i miljö- och hälsofrågor som aktualiseras genom vetenskap och samhälle.

Centralt inom Swetox är att utveckla metoder och ta fram nya modeller för att ännu bättre kunna bedöma och förutse hur en viss kemikalie påverkar människa och miljö. Vi arbetar också strukturerat enligt 3R-principerna i vår forskning.