EDC-2020: ett projekt om hormonstörande ämnen.

 

EDC-gänget_6387

EDC-2020 är ett femårigt forskningsprogram om hormonstörande kemikalier som finansieras med tio miljoner per år av Forskningsrådet Formas på uppdrag av Regeringen. Kärnan i projektet är fem forskningsområden och en utbildningssatsning och bakom projektet står tio svenska universitet.

EDC-2020 har som mål att:

  • Skapa en god forskningsmiljö kring hormonstörande ämnen, för innovation och vetenskapliga framsteg, som stärker de toxikologiska vetenskaperna i sin helhet.
  • Etablera nationella tvärvetenskapliga forskningssamarbeten och en internationell plattform kring hormonstörande ämnen med världsledande experter.
  • Knyta samman studenter inom toxikologiska vetenskaper över hela landet.

 

Fem forskningsområden bildar en helhet

För att möta programmets målsättning har forskningen byggs kring fem prioriterade områden, som tillsammans ökar kunskapen om mekanismer och modeller och lägger grunden för riskbedömning av hormonstörande ämnen. Ett antal forskare har rekryterats till EDC-2020 inom vart och ett av följande områden. Forskningen sker i nära samverkan med forskare vid de olika universiteten.

  1. Bioanalys. Luften vi andas är giftig! Vi brukar tänka på luftföroreningar som utomhus, men vår inomhusmiljö kan vara en mycket giftigare än vår utemiljö. När vi tillbringar större delen av våra liv inomhus är det viktigt att mäta inomhusföroreningar. Vi mäter miljöföroreningar i inomhusluft och hushållsdamm med masspektrometri. Läs om Dr Annette Krais forskning.
  2. Mekanismer och modeller. Exponering för hormonstörande ämnen tidigt i livet kan leda till permanent strukturella förändringar hälsoeffekter manifesteras senare i livet. En ökad förståelse för toxikologiska mekanismer och hur dessa fungerar i olika experimentella modeller är nödvändig för att kunna bedöma risker med hormonstörande ämnen. Läs om Dr Pauliina Damdimopoulous och Dr Joëlle Rüeggs forskning.
  3. Toxikokinetik. Flera välkända miljögifter och hormonstörande ämnen är inte i första hand verksamma i sin ursprungliga form utan som metaboliter eller genom att störa den naturliga nedbrytningen av kroppsegna hormon. Läs om Dr Emma Wincents forskning.
  4. Inhalation. Många hormonstörande ämnen kan binda till fasta ytor som damm och partiklar. Inandning av hushållsdam kan i vissa fall utgöra en betydande exponeringsväg, särskilt för små barn. Vid Swetox Södertälje finns en unik möjlighet att studera inhalation av kemikalier in vitro och in vivo. Forskare: Per Gerde och Åsa Gustafsson (FOI).
  5. Science-to-policy. För att få en vetenskapsbaserad policyutveckling krävs en nära koppling mellan forskare och beslutsfattare på myndigheter och företag. Inom EDC-2020 strävar vi efter att forskningsresultaten ska leda till säkrare kemikalier för nuvarande och kommande generationer. Läs om Dr Mattias Öbergs forskning.

 

Utbildning av framtidens forskare och beslutsfattare

Den kunskap och det kontaktnät man etablerar tidigt i karriären blir ofta avgörande för ett framgångsrikt arbetsliv oavsett om man kommer att tjänstgöra inom akademi, myndigheter eller företag.

Swetox Academy samlar studenter och doktorander från hela Sverige. Samordnare för Swetox Academy är Professor Annika Hanberg och Dr Charlotte Nilsson. Utöver detta arrangerar EDC-2020 en rad kurser, seminarier och workshops kring hormonstörande ämnen. Dessa vänder sig till studenter, forskare, företag och myndigheter.