Hur jobbar vi med 3R?

Replace» | Reduce» | Refine»

3R-principerna har en central funktion på Swetox Södertälje, dels integrerat i den praktiska vardagliga processen för all forskning som bedrivs, dels som egen forskningsdisciplin. Det finns en stark vetenskaplig förankring inom alla 3R:en på Swetox Södertälje och i olika forskargrupper på de elva universiteten.

3R går hand i hand med forskning

  • Forskningsframsteg har gjort det möjligt att minska antalet djur och djurlidandet i försök och till och med ersätta djurförsök med nya metoder.
  • I många fall är det möjligt att få likvärdig (och ibland bättre) information från sina studier om man beaktar 3R redan i sin vetenskapliga frågeställning.
  • 3R ger både etiska, vetenskapliga och ekonomiska vinster.

 

Replace- hur ersätter vi djurförsök?

 

Vi arbetar med att förstå molekylära interaktioner och cellulära svar i olika organ när organismen utsätts för kemikalier. Vidare undersöker vi om dessa mekanismer kan användas som markörer som vi kan mäta och få samma eller bättre svar än om vi studerar hela förloppet i ett försöksdjur.

Det gäller att ha stor kunskap om hur väl cellmodeller, datorsimuleringar respektive djurmodeller kan simulera effekter i människa. I varje projekt funderar vi över vilken metod som bäst svarar på den vetenskapliga fråge­ställningen, och därefter fattas beslut om försöket ska utföras i cell/dator­modeller eller på försöksdjur.

NociOcular-testet, som har utvecklats på Stockholms universitet och på Swetox Södertälje, är ett exempel på en cellmetod som kan ersätta djurför­sök. I den här djurfria metoden studerar vi en markör som representerar det förlopp som sker när ögat utsätts för påverkan av ett ögonretande ämne. Olika ämnen, som t ex chilipeppar, och vissa kemikalier aktiverar ögats nerver som skickar en signal till hjärnans smärtcentrum vilket resul­terar i ögonsmärta och inflammation med tårflöde, rodnad och svullnad.

I NociOcular-testet droppas ämnet/kemikalien direkt på nervceller in vitro och om nervcellerna blir gröna (se bilden) motsvarar det aktivering med ögonsveda och irritation. Om nervcellerna är oförändrade är ämnet/kemi­kalien inte ögonirriterande.

 

Reduce– hur minskar vi antalet försöksdjur?

På Swetox jobbar vi för att koordinera användandet av försöksdjur genom att spara och dela vävnader och vätskor från utförda försök. Vi jobbar även med att minska antalet djur i försöken genom att optimera studiedesign och kombinera flera frågeställningar i ett och samma försök.

Genom att använda datorbaserade modeller och cellmetoder som en del av forskning som fortfarande utförs i försöksdjur blir det möjligt att planera sin forskning så att färre djur behöver användas. Ofta kan vi studera mekanismer in vitro eller in silico först för att undvika att testa något som ändå inte fungerar i ett djurförsök.

På Swetox arbetar vi även för att minska den lite mindre uppenbara djuranvändningen i forskning genom att i möjligaste mån odla och analysera celler utan tillsatser av djurprodukter såsom serum och antikroppar.

 

Refine– hur minskar vi stress/obehag och ökar djurets välmående?

På Swetox jobbar vi med att minska stress och öka välbefinnande hos försöksdjuren genom miljöberikning och rutiner för djurhantering. Genom att bygga upp ett bra förtroende mellan människa och djur kan fasthållning, fixering och sövning/sedering undvikas i många fall.

Vi hanterar och tränar alla försöksdjur inför experimentella moment för att skapa igenkännande och på så vis minska stress och rädsla (se film med råtta och mus). Vi förstärker önskvärda beteenden med en belöningsbaserad hantering och träning. Försöksdjuren har en berikad och stimulerande miljö i sina burar.

I Swetox utvecklingsarbete inom Refinement ingår även att identifiera och utveckla bra mätmetoder för välbefinnande och stress för att bättre kunna utvärdera olika förbättringar för gnagare som används i försök.

 

3R-kultur och organisation på Swetox

Swetox Södertälje driver 3R-utvecklingen på ett vetenskapligt sätt med målet att erhålla ny kunskap och sprida information om alternativa metoder enligt 3R-principerna inom Swetox-samarbetets elva universitet, nationellt och internationellt.

Stark 3R-kultur och strukturerat förbättringsarbete
Strukturerat förbättringsarbete inom 3R leds av Swetox Södertäljes tvärvetenskapliga 3R-team. Teamet ansvarar för att ta fram årliga 3R-mål, utveckla nationella och internationella samarbeten inom 3R, och öka 3R-medvetenhet genom kommunikation och utbildning. Alla 3R är lika viktiga.

3R integrerat i forskningsprocessssen
3R är i fokus i alla steg i forskningsprocessen på Swetox Södertälje:
i vetenskapliga diskussioner och beslut angående studiedesign, val av metod, upplägg och genomförande av försök, ansökningar om forskningsmedel, etiska ansökningar, sammanställning av försöksdata, rapportering, publicering, vetenskapliga möten och konferenser.