Forskning som förändrar hur vi bedömer och hanterar kemikalierisker

”Är det farligt?” så lyder den vanligaste frågan jag får som forskare inom toxikologi. Frågan ställs både av privatpersoner, företag och myndigheter och väcker en rad följdfrågor; Är människor olika känsliga? Hur planerar vi toxikologiska studier på ett optimalt och etiskt försvarbart sätt? Hur kan vi hantera osäkerhet och brist på kunskap? I min forskning försöker jag besvara dessa frågor och förbättra de processer som vi använder för att bedöma och hantera risker med kemikalier.

Riskbedömning av kemikalier är grundläggande för en säker användning av kemikalier oavsett om ett handlar om läkemedel, bekämpningsmedel eller miljögifter. Jag deltar aktivt i riskbedömningsarbete och har ett stort kontaktnät bland centrala myndigheter. Det är en förutsättning för att kunna göra relevant forskning inom det forskningsområde som på engelska kallas science-to-policy.

Pågående projekt:
EDC-MixRisk. Projektet är ett samarbete mellan 12 universitet i Europa som studerar hur exponering för blandningar av kemikalier kan påverka hälsan. Jag ansvarar för den del i projektet som ska öka användbarheten av de resultat som kommer fram i olika experiment. Läs mer på www.edcmixrisk.org.

Dos-respons. I projektet studerar vi om djurförsök kan planeras på ett sätt som både ger bättre information om dos-respons-samband och samtidigt leder till att färre försöksdjur behövs.  Projektet finansieras av Vetenskapsrådet. Ladda ner poster om projektet här.

Vid Institutet för miljömedicin leder jag flera forskningsprojekt med inriktning mot arbetsmiljö och katastroftoxikologi. Med stöd av Försäkringsbolaget AFA studerar vi kemiska arbetsplatsolyckor och inom Kunskapscentrum för katastroftoxikologi (KcC) har vi just nu ett projekt där vi studerar hur astmatiker skulle kunna drabbas vid stora kemiska olyckor.
Läs mer om katastroftoxikologi här

Läs en längre presentation på min engelska sida.

Läs mer av Mattias Öberg:

Poster om dosanalys i 3R-arbete