Luften vi andas är giftig!

AnnetteKrais_0851_thumbnail

Vi brukar tänka på luftföroreningar som något som drabbar oss utomhus, men vår inomhusmiljö kan vara mycket giftigare än vår utemiljö. Eftersom vi tillbringar större delen av våra liv inomhus är det viktigt att mäta inomhusföroreningar.

Vi är alla utsatta för hormonstörande kemikalier (EDCs) i vår vardag. Många luftföroreningar finns i låga doser i konsumentprodukter och de kan avges från dessa material i luften. Kemikalier som vanligen mäts i människor inkluderar diklordifenyltrikloretan (DDT), dioxin och dioxinlika föreningar, polyklorerade bifenyler (PCB), bisfenol A, polybromerade difenyletrar estrar (PBDE) och ftalater.

Ftalater används i ett brett spektrum av konsumentprodukter såsom golv, livsmedelsförpackningar, byggmaterial, läkemedel, medicinsk utrustning eller leksaker. Människor utsätts för ftalater på olika sätt: genom inandning av luft som innehåller ftalater eller ftalater som absorberas på luftburna partiklar, genom kontakt med ftalatbelagda ytor, eller genom konsumtion av livsmedel eller damm som innehåller ftalater (främst barn).

I denna forskargrupp mäter vi graden av miljöföroreningar, som ftalatestrar och deras metaboliter. Vi använder gas- och vätskekromatografi tandem masspektrometri (GC-MS/MS och LC-MS/MS) för att analysera låga spår av kemikalier.

Kontakta mig gärna via telefon (08-524 885 24) eller e-post: annette.krais@swetox.se.
Master- eller forskningsprojekt är alltid möjligt!