Välkommen till den Nationella plattformen för nanosäkerhet vid Swetox – SweNanoSafe

SweNanoSafe, har lanserat en ny webbportal på adressen
www.swenanosafe.se

Samordnarna Elina Drakvik, Ekatherine Lagovardos och Marie Beckman, Swetox nationella plattform för nanosäkerhet.

Den Nationella plattformen för nanosäkerhet etablerades 2016 vid forskningscentrumet Swetox på uppdrag av regeringen. Den invigdes i maj 2016 med en kick-off konferens som samlade ett hundratal intressenter inom området.

Med nanosäkerhet menas en säker användning och hantering av nanomaterial. Säkerheten gäller såväl människors hälsa som den yttre miljön och kan beröra olika steg i nanomaterialens livscykel som deras syntes, tillverkning, användning och avfallshantering.

Övergripande mål

Plattformen syftar till att främja en säker hantering av tillverkade nanomaterial genom att bland annat skapa nya samverkansformer för behovs- och kunskapsutbyte mellan de som arbetar med nanosäkerhet. Plattformen för därför samman en rad olika aktörer från akademi, myndigheter, näringsliv och organisationer. Bland aktörerna ingår de som utforskar och reglerar nanomaterialens säkerhet samt de som i sin roll inom ett företag eller en organisation behöver kännedom om materialens säkerhet och om hur de ska hanteras.

  1. I samverkan med de olika aktörerna syftar plattformen till att:
    Säkerställa kunskapsuppbyggnad, kunskapsöverföring och kommunikation så att arbetet för nanosäkerhet effektiviseras och samverkan mellan aktörerna underlättas.
  2. Stärka utbildningen inom nanosäkerhet, både inom akademin och för andra aktörer i samhället.
  3. Öka kunskapen om hindren för en säker hantering av nanomaterial och hur hindren kan övervinnas. Ett viktigt mål är integrera säkerhetsaspekter på nanomaterialen tidigt i innovationsprocessen.

 

Plattformen ska inte bedriva forskning, utföra riskbedömningar eller andra uppgifter som ligger inom ramen för respektive myndighets uppdrag rörande nanomaterial.

Organisation för samverkan

Arbetet i SweNanoSafe organiseras genom en projektgrupp som leds av Ulrika Carlander. Genom en referensgrupp bidrar seniora rådgivare inom nanosäkerhet och kommunikation till arbetet i plattformen, se organisationsschemat nedan. För effektiv samverkan är en expertpanel etablerad och ett samverkansråd och en webbportal är under uppbyggnad.

Samverkansrådet ska bestå av representanter för myndigheter, näringsliv, organisationer och akademi. Rådet byggs upp stegvis och har för närvarande representation fastställd från Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket, Livsmedelsverket och Läkemedelsverket. Rådets ordförande är Heike Hellmold.

Syftet med rådet är att genomföra dialog och samråd mellan aktörerna och med expertpanelen och projektgruppen. Genom samverkansrådet kan behoven av kunskap och information om nanosäkerhet hos dem som arbetar inom området lyftas fram. Samverkansrådet har därför en nyckelroll i plattformen genom att nyttan med plattformen maximeras för berörda aktörer.

Expertpanelen består av ledamöter med specialistkompetens från olika discipliner som rör nanosäkerhet. Panelens ordförande är Bengt Fadeel.

Syftet med panelen är att säkerställa en hög vetenskaplig kvalitet och aktualitet på den information som genereras och kommuniceras via plattformen. Genom sin multidisciplinära sammansättning möjliggörs en belysning av nanosäkerhetsfrågor ur olika perspektiv.

Expertpanelens uppdrag omfattar att 1) kvalitetssäkra och möjliggöra tvärvetenskaplig analys, 2) tillföra ny kunskap baserad på svensk och internationell forskning, 3) initiera och ge vägledning till forskningssammanställningar, 4) medverka till konferenser, workshops och utbildningsintitiativ samt 5) bidra till uppbyggnad av ett brett svenskt forskarnätverk inom nanosäkerhet.

Plattformen leds av en styrgrupp, vars ordförande är Swetox chef, Åke Bergman. I styrgruppen ingår ordföranden och representanter för samverkansrådet, ordföranden för expertpanelen, projektledaren och medlemmar av projektgruppen.

Kemikalieinspektionen bidrar till det operativa arbetet i plattformen bland annat genom representation i styrgruppen, samverkansrådet och expertpanelen.

Webbportalen (SweNanoSafe.se) är en kunskapsresurs under uppbyggnad som ska innehålla aktuell och grundläggande information om kunskapsläget, forskning, lagstiftning och andra aktiviteter inom nanosäkerhetsområdet. Webbportalen ska utgöra en källa till kunskap och möjliggöra interaktion mellan aktörerna, som ett komplement till de möten, konferenser och utbildningar som plattformen ska anordna.

Konferenser och fokusmöten

Plattformen anordnade sin första konferens den 28 mars 2017. Konferensens tema var ”Från forskning till lagstiftning” (”From Research to Regulation”). Föreläsarnas presentationer och SweNanoSafe’s rapport från konferensen hittar du här.

Bakgrund till plattformens uppdrag

Genom regeringens regleringsbrev till Kemikalieinspektionen tilldelas Swetox medel från och med år 2016 för att ”vidareutveckla en plattform för säker hantering av nanomaterial som kan bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet giftfri miljö och skydda människors hälsa. Medlen ska användas till att kommunicera och föra ut kunskap om risker med nanomaterial till akademi, näringsliv, myndigheter och organisationer samt identifiera eventuella hinder för säker hantering”.

Uppdraget grundas på betänkandet från utredningen Säker utveckling – en nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial (SOU 2013:70), i vilket bland annat redovisas förslag till åtgärder för kommunikation och samverkan samt överblick och spridning av kunskap rörande hälso- och miljörisker med nanomaterial.

Kort om nanomaterial

Nanomaterial är mycket små former av kemiska ämnen som också ofta förekommer i större form. De finns både naturligt i vår omgivning och som mer eller mindre avsiktligt tillverkade nanomaterial. Förenklat kan de beskrivas som ämnen med minst en dimension i storleksintervallet 1 – 100 nanometer där en nanometer är en miljondels millimeter. Det kan röra sig om ämnen som förekommer i flak, i nålformiga strukturer eller i partikelform.

Nanomaterialen skiljer sig från de traditionella kemiska ämnena genom att de strukturer de utgör i materialen är ytterst små. Den extremt lilla storleken kan innebära att ett ämne uppvisar nya egenskaper. Det kan röra sig om elektriska, optiska, magnetiska, kemiska eller mekaniska egenskaper som i sin tur skapar möjligheter för en rad applikationer och innovationer.

Nanomaterialen har många olika typer av användningsområden exempelvis inom teknik och elektronik, läkemedel och medicinteknik, energi- och miljöteknik. De finns även i en rad konsumentprodukter som färg, kosmetika, textilier, sportredskap och elektroniska produkter. Utvecklingen och användningen av nanomaterial förväntas fortsätta i mycket snabb takt.

De speciella egenskaper som ett nanomaterial kan ha innebär också att de kan medföra en risk för människors hälsa och den yttre miljön. Därför pågår ett arbete på nationell och internationell nivå som syftar till att förstå dessa risker, hantera dem och skapa verktyg för en integrering av säkerhetsaspekter på nanomaterial redan tidigt i innovationsprocessen.

Det saknas idag en internationellt vedertagen definition för nanomaterial att använda för lagstiftningsändamål. Definitioner med något varierande men ofta snarlika innehåll används för närvarande av olika myndigheter och organisationer världen över. Här finner du EU-kommissionens rekommendation för en definition av nanomaterial och mer information om behovet av en definition.