Kraftigt ackumulerande föreningar – från läkemedel till miljöstörande ämnen

Från läkemedelsområdet har det blivit tydligt att vissa kemiska föreningar ansamlas i celler och vävnader beroende på deras fysiskaliskt-kemiska egenskaper. Dessutom har sådan s.k. bioackumulation rapporterats för många miljöstörande ämnen.

Ackumulerande föreningar som binder till cellmembran och förorsakar s.k. fosfolipidos som skadar dem, betraktas fortfarande med försiktighet. Frånvaron av riktlinjer för dessa föreningar understryker behovet av att ytterligare undersöka deras möjliga biologiska effekter på celler, i synnerhet vad gäller processer kopplade till membranen och de utrymmen där föreningarna samlas. Ännu mindre är känt om biologiska effekter av förlängd exponering av andra typer av bioackumulerande miljöstörande föreningar, som kan vara desamma som hos läkemedlen.

Vi strävar efter att utveckla dator- och laboratoriemodeller för att upptäcka kraftigt ackumulerande föreningar och vilka biologiska effekter de har, byggt på vår kunskap från läkemedel och tillämpa det på andra områden inom toxikologisk vetenskap.

Samtidigt kommer vi att studera vilken effekt förlängd exponering för dessa föreningar får.  Och hur det kan påverka  celldifferentiering, den kommunikation som sker mellan cellerna via vesikler, liksom samspelet mellan proteiner och fetter i cellerna.

Att studera dessa processer är relativt nytt inom toxikologin, men nödvändigt för att kunna uppskatta risken som är förbunden med ackumulerande och fettbindande föreningar.

Läs en längre presentation på min engelska sida.

Intresserad av samarbete?

Kontakta mig gärna för att undersöka möjligheter till samarbete, Mastersprojekt, liksom för gemensamma ansökningar för Post doc-bidrag.