I detta inlägg ska du få lära dig lite om kemiska reaktioner. Det som tas upp nedan är en mycket övergripande bild av processen.

Vid en kemisk reaktion sker en process då atomer och molekyler reagerar med varandra och därefter övergår till ett nytt system. Atomerna skapas eller försvinner inte vid en reaktion, utan det sammanlagda atomslaget förblir detsamma i det nya systemet. Dessa processer pågår ständigt omkring oss och inne i våra kroppar. I våra celler sker hela tiden ett stort antal kemiska reaktioner.

Exempel på kemiska reaktioner i vardagen är matsmältningen, matlagning eller förbränning. I matlagningen kan vi ge exemplet med ett kokt ägg. Då används värme för att skapa kemiska förändringar i maten. När ett ägg hårdkokas reagerar vätesulfid från äggvitan med järn från äggulan och en grågrön ring bildas runt äggulan.

Vi kemiska reaktioner frigörs och absorberas energi. Det går åt energi när den kemiska bindningen bryts och det frigörs energi när en ny bindning bildas.

Bild på olika ämnen i kemiska reaktioner

Reaktionerna kommer spontant eller icke spontant

Man skiljer på spontana och icke spontana reaktioner. Spontana reaktioner sker av sig själv, under en given uppsättning villkor. Det innebär att reaktionen startas vid exempelvis hög temperatur. Det behövs ingen ytterligare energi för att reaktionen ska fortsätta. En orsak till att ämnen spontanreagerar med varandra är för att bilda energifattigare föreningar. För att de icke-spontana reaktionerna ska kunna ske måste energi tillkomma. Vid spontana reaktioner frigörs energi. Vid icke-spontana reaktioner absorberas energi.

För att komma igång krävs aktiveringsenergi

Utgångsmolekylerna behöver tillföras så kallad aktiveringsenergi för att reaktionen ska komma igång. Aktiveringsenergi är alltså den energi som krävs för att starta reaktionen. Behovet av aktiveringsenergi gör att det finns en faktisk ”barriär” för att en viss kemisk reaktion ska kunna uppstå. Hade denna inte funnits, hade det faktiskt inte kunnat existera liv på jorden. Då hade exempelvis stora energirika molekyler i kroppen brutits ned med hög hastighet, även vid en normal kroppstemperatur. I kroppen fungerar enzymer som katalysatorer för kemiska reaktioner.

Reaktioner kan ske olika snabbt

En reaktions hastighet påverkas av flera saker: omgivande temperatur, koncentration av de ämnena som reagerar med varandra samt hur stor exponeringsytan är. En katalysator minskar behovet av aktiveringsenergi eftersom den gör att det går snabbare att spontant samla upp tillräckligt med energi för att genomföra reaktionen. Sammanfattningsvis kan vi säga att det ständigt sker kemiska reaktioner, i och omkring oss. Det handlar om att atomer och molekyler reagerar med varandra och att dessa ombildas i nya system. Vid en kemisk reaktion omvandlas energi, den kan aldrig försvinna eller nybildas.

Tips: Ni har väl inte missat vår recension av boken Hjärnstark?

Av admin